Παρουσιάσεις


Oστικά μοσχεύματα και σπονδυλοδεσία


Αρθροσκοπική αποκατάσταση συνδυασμένης βλάβης BANKART και SLAP σε πρόσθια αστάθεια γληνοβραχιονίου άρθρωσης


Complications of ACL Reconstruction


Η ενδομυελική ήλωση κνήμης με τον ήλο TARGON


Update Review in Rotator Cuff Fixation


Η αναγέννηση του Ισχνού Ημιτενοντώδους μετά από συνδεσμοπλαστική του ΠΧΣ. Μελέτη με Μαγνητική Τομογραφία


Arthroscopic assisted reduction and minimal osteosynthesis in tibial plateau fractures


Pathology of Rotator Cuff Lesion - The throwing athlete


Cyclops Lesion


Μεταβολές των Κυτοκινών μετά από εμφύτευση υλικών σπονδυλοδεσίας


War injuries management in the upper limb


Thoracolumbar injuries


Οστικά μοσχεύματα. Εφαρμογή στη σπονδυλοδεσία


Η δράση των κορτικοστεροειδών στην υποξαιμία μετά από κατάγματα των μακρών οστών των κάτω άκρων


Our experience in arthroscopic assisted repair for glenohumeral instability - Technique


SLAP Lesion


Η Αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη αποκατάσταση των ενδοαρθρικών καταγμάτων των κνημιαίων κονδύλων και συνοδών ενδαρθρικών βλαβών


Revision of failed anterior cruciate ligament reconstruction - Arthroscopy assisted technique


Αρθροσκοπικά ευρήματα σε ασθενείς με χρόνια αστάθεια του ώμου και πολλαπλά εξαρθρήματα


Οδηγά σημεία στην ανακατασκευή του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου


Revision of failed ACL reconstruction using the 'over the top' technique


Rotator cuff lesions. The Role of Acromioplasty


Calcific Shoulder Tendinitis - The Arthroscopic Management


Αρθροσκοπική αποκατάσταση αστάθειας του ώμου με knotless anchor fixation


Αρθροσκόπηση ώμου - Καμπύλη εκμάθησης - Τεχνικά προβλήματα δυσκολίες και η αντιμετώπιση τους


Are there any limits in arthroscopy for shoulder instability?


Η αξιοπιστία του αρθρογραφήματος σε συνδυασμό με το MRI σε περιπτώσεις χρόνιας αστάθειας της γληνοβραχιονίου


The Posterior Cruciate Ligament


Extra-articular vs intra-articular technique in ACL graft fixation